Mini Balloon on Stick

sfm-0006The Smile Face Museum